C:\Documents and Settings\Dobrcz-2.DOBRCZ-C0F126B3\Moje dokumenty\Moje obrazy\loga projektu\logo_KL1.jpgC:\Documents and Settings\Dobrcz-2.DOBRCZ-C0F126B3\Moje dokumenty\Moje obrazy\loga projektu\herb_UM_01.jpgC:\Documents and Settings\Dobrcz-2.DOBRCZ-C0F126B3\Moje dokumenty\Moje obrazy\loga projektu\logo_kpcen01.jpgC:\Documents and Settings\Dobrcz-2.DOBRCZ-C0F126B3\Moje dokumenty\Moje obrazy\loga projektu\Logo_EFS_01.jpg

 

 

 

Scenariusz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z przyrody

 

 

Temat: Mapa Polski – granice, państwa sąsiednie.

Czas: 2 godziny lekcyjne

Cele zajęć:

1.Wiadomości – uczeń:

- potrafi nazwać państwa sąsiadujące z Polską,

- zna stolice poszczególnych państw sąsiadujących z Polską,

- zna najdłuższą i najkrótszą granicę Polski,

2.Umiejętności - uczeń:

- wskazuje na mapie świata Europę,

- wskazuje na mapie Europy Polskę i państwa sąsiadujące,

- rozpoznaje flagi poszczególnych sąsiadów Polski,

- odczytuje dane z tabeli, mapy niezbędne do wykonania zadań,

- posługuje się kierunkami świata, które określają położenie Polski,

- posługuje się skalą mapy, aby obliczyć odległości między stolicami wybranych państw.

3.Postawy – uczeń:

- rozwija samodzielne myślenie,

- poszerza wiedze na temat swojego kraju i jej sąsiadów,

- aktywnie pracuje na zajęciach.

Metody nauczania:

- praca z mapą,

- praca z tekstem,

- gra dydaktyczna

- prezentacja.

Formy pracy:

- indywidualna,

- grupowa.

Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze:

Mapa Świata, mapa Europy, atlasy przyrodnicze, karty pracy, kredki, arkusze papieru,

Przebieg zajęć:

Część pierwsza - wprowadzenie: (ok.5 min)

Nauczyciel podaje temat i cele zajęć. W rozmowie kierowanej uczniowie przypominają wiadomości dotyczące Polski:

- Jak nazywa się nasz kraj ?

- Jakie są nasze barwy narodowe?

- Gdzie znajduje się stolica naszego państwa?

Część druga: (ok. 40 min)

Nauczyciel prosi chętnego ucznia o wskazanie Europy na mapie świata
i przypomnienie podstawowych kierunków świata. Inny uczeń wskazuje położenie Polski na mapie Europy.

Uczniowie otrzymują kartę pracy( załącznik nr 1), z której odczytują nazwy państw będących sąsiadami Polski. Chętni uczniowie wskazują poszczególne państwa na ściennej mapie Europy.

W ciągu ok. 20 min uczniowie korzystając z mapy Europy w atlasie wykonują samodzielnie zadania zawarte w karcie pracy (załącznik nr 2). Nauczyciel obserwuje pracę uczniów, wyjaśnia wątpliwości, a w razie potrzeby pomaga. Następnie uczniowie prezentują wykonane zadania, odczytują zapisy w kartach pracy.

Część trzecia : (ok. 20 min)

W ciągu kolejnych 15 min uczniowie w grupach 2 osobowych rozwiązują zdania z karty pracy nr 3 (załącznik nr 3). Korzystają z atlasu. Nauczyciel sprawdza poprawność wypełnienia kart pracy, prosząc wybrane osoby
o odczytanie zadań.

Część czwarta – podsumowanie: (ok. 25 min)

W ramach powtórzenia i utrwalenia wiadomości zdobytych na zajęciach uczniowie grają w grę planszową (załącznik nr 4).

Gra dydaktyczna – instrukcja do gry:

- każdy uczeń otrzymuje pionek (mogą być to również drobne przedmioty tj. guziki), jeśli jest duża grupa wówczas dzielimy na zespoły 2 – 3 osobowe,

- grę rozpoczyna zawodnik, który w wyniku rzutu kostką uzyska najwyższą liczbę oczek,

- wszyscy uczestnicy gry ustawiają swoje pionki na polu „Start”,

- każdy gracz porusza się zgodnie z numeracją pół i o tyle ile wyrzucił oczek,

- jeśli po przesunięciu pionka stanie na kolorowym polu, musi odpowiedzieć na pytanie lub wykonać zadanie (załącznik nr 5),

- za każdą poprawną odpowiedź gracz uzyskuje prawo do dodatkowego rzutu,

- brak lub błędna odpowiedź powoduje, że gracz traci kolejkę,

- wygrywa ta osoba, która pierwsza dotrze do „Mety”.

 

Autor:

mgr inż. Agnieszka Wojna

Szkoła Podstawowa im. K. Górskiego w Dobrczu

 

Literatura:

M. Wojtatowicz: Zeszyt ćwiczeń geografia ogólna Europa do nauczania geografii gimnazjum specjalnym, Wyd. WSiP, Warszawa 2000.

B. Klimuszko, J. Sokołowska, M.M. Wilczyńska – Wołoszyn Przyroda zeszyt do ćwiczeń dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej, Wyd. Żak, Warszawa 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Odczytaj jakie to państwo?

 

TWA

LI

                                      ……………………………………………………………………

CHY

CZE

                                      ……………………………………………………………………

JA

ROS

                                      ……………………………………………………………………

CY

NIEM

                                      ……………………………………………………………………

RUŚ

ŁO

BIA

                                      ……………………………………………………………………

WA

SŁO

CJA

                                      ……………………………………………………………………

I

U

NA

KRA

                                               ……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Zadanie 1

Korzystając z atlasu na mapie politycznej Europy Środkowej:

a)wpisz w wyznaczonych miejscach nazwy państw sąsiadujących z Polską,

b)w prostokąty znajdujące się na mapie naklej lub narysuj flagi państw sąsiadujących z Polską,

c)uzupełnij legendę mapy, rysując obok odpowiednich objaśnień znaki umowne występujące na tej mapie.

Zadanie 2

Korzystając z podziałki mapy, oblicz odległość w rzeczywistości w linii prostej a)z Warszawy do Berlina

b)z Warszawy do Pragi

Zadania a

Dane :

Odczytane z podziałki liniowej 1cm - …………

Odległość na mapie z Warszawy do Berlina - …………… cm

Szukane:

Odległość w rzeczywistości między Warszawą a Berlinem - ?

 

Obliczenia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Odpowiedź:

Odległość w rzeczywistości w linii prostej między Warszawą a Berlinem wynosi ………………

 

Zadania b

Dane :

Odczytane z podziałki liniowej 1cm - …………

Odległość na mapie z Warszawy do Pragi - …………… cm

Szukane:

Odległość w rzeczywistości między Warszawą a Pragą - ?

 

Obliczenia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Odpowiedź:

Odległość w rzeczywistości w linii prostej między Warszawą a Pragą wynosi ………………

 

 

Załącznik nr 3

Zadanie 1

Korzystając z atlasu odpowiedz na poniższe pytania:

a)Jakie oceany oblewają Europę?

…………………………………………………………………………………………………

b)Z jakimi kontynentami graniczy Europa?

…………………………………………………………………………………………………

c)Z jakim morzem Polska graniczy?

…………………………………………………………………………………………………

d)Podaj stolice państw sąsiadujących z Polską:

Niemcy - ……………………………                Czechy - ………………………………

Słowacja - …………………………                 Ukraina - ………………………………

Białoruś - …………………………                 Litwa - ………………………………….

Rosja - ……………………………

Zadanie 2

Granice

Długość w km

Ogółem

3 511

Lądowe

3 071

z Rosją

   210

z Litwą

   104

z Białorusią

   418

z Ukrainą

   535

ze Słowacją

   541

z Czechami

   796

z Niemcami

   467

Morskie

   440

Odczytaj dane z tabeli:

a)Jaka jest całkowita długość granic Polski?

……………………………………

b)Jaka jest długość granic lądowych?

……………………………………

c)Z którym sąsiadem Polska ma najdłuższą granicę? ………………………………………

d)Z którym sąsiadem Polska ma najkrótszą granicę? …………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Pytania do gry planszowej:

A-Jakiego państwa jest ta flaga?

B- Z jakim państwem mamy najdłuższą granicę?

C – Podaj stolicę Białorusi

D – Z jakim państwami Polska graniczy od południa?

E- Jakiego państwa jest ta flaga?

F – Z jakimi kontynentami graniczy Europa?

G – Ilu sąsiadów ma Polska?

H – Zamień skalę liniową na mianowaną

I – W którym kierunku od Polski leży Obwód Kaliningradzki należący do Rosji?

J – Z jakim państwem mamy najkrótszą granicę?

K – Podaj stolicę Słowacji.

L – Jakiego państwa jest ta flaga?